Wypadek w drodze do pracy lub z pracy. Dokumentacja powypadkowa.
Dokumentacja BHP.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

 

Definicja wypadku w drodze do lub z pracy:

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

 

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się (oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu) również drogę do miejsca lub z miejsca:

 

* innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,

* zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,

* zwykłego spożywania posiłków,

* odbywania nauki lub studiów.

 

 

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy a świadczenia:

 

Jeżeli wypadek w drodze do pracy lub z pracy skutkuje niezdolnością do pracy, czyli pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie, wówczas przysługują mu świadczenia.

 

Gdy sytuacja została uznana za wypadek w drodze do pracy lub z pracy wówczas wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest w wysokości 100% należnego wynagrodzenia.

 

Postępowanie:

 

Ubezpieczony, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie pracodawcę lub podmiot, na rzecz którego miał świadczyć lub świadczył pracę.

Pracodawca ustala okoliczności i przyczyny wypadku w drodze do pracy lub z pracy, którą zamieszcza się w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

 

Kartę sporządza się po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej.

 

Ciekawostki:

 

Jeśli doszło do wypadku to, ani pracodawca, ani zakład ubezpieczeń społecznych nie powinien się skupiać się na tym, kto był sprawcą zdarzenia.

 

Najważniejszą kwestią do rozważenia będzie to, czy wypadek miał miejsce w drodze do lub z pracy.

 

Jeśli ZUS odmawia wypłaty świadczenia w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku, rozważ wniesienie odwołania.

 

Za początek drogi do pracy uznaje się moment przekroczenia progu mieszkania lub domu.

 

Droga powrotna pracownika rozpoczyna się natomiast z chwilą opuszczenia terenu zakładu pracy, a kończy w momencie wejścia do mieszkania.

 

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Art. 57b. - [Wypadek w drodze do pracy lub z pracy]

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Art. 92 § 1 pkt 2

 

 

 

Szkolenia BHP, Nadzór BHP i PPOŻ, usługi BHP
Szklenia bhp, szkolenie okresowe bhp, szklenia wstępne bhp. Usługi bhp Toruń
szkolenie bhp szkolenia okresowe bhp, usługi bhp i ppoż
Szkolenia bhp

Kontakt

+48 732 556 279 

bhpzdrowie87100@gmail.com

87-100 Toruń 

Polskiego Czerwonego Krzyża 3a

NIP: 9562376465