Szkolenia BHP, Nadzór BHP i PPOŻ, usługi BHP
Szklenia bhp, szkolenie okresowe bhp, szklenia wstępne bhp. Usługi bhp Toruń
szkolenie bhp szkolenia okresowe bhp, usługi bhp i ppoż
Szkolenia bhp

Kontakt

+48 732 556 279 

bhpzdrowie87100@gmail.com

87-100 Toruń 

Polskiego Czerwonego Krzyża 3a

NIP: 9562376465

Usługi BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy)
 i 
PPOŻ (Ochrona Przeciwpożarowa) obejmują:

16 kwietnia 2023
 • Szkolenia wstępne i okresowe - mają na celu przekazanie pracownikom niezbędnej wiedzy z zakresu BHP i PPOŻ oraz zapoznanie ich z przepisami i zasadami bezpieczeństwa. Szkolenia wstępne przeprowadza się zazwyczaj dla nowo zatrudnionych pracowników, a szkolenia okresowe - co jakiś czas, aby uaktualnić wiedzę i przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa.

 • Stały nadzór nad przedsiębiorstwem z zakresu BHP i PPOŻ - obejmuje ocenę stanu bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz wdrażanie odpowiednich rozwiązań i działań zapewniających bezpieczeństwo pracowników.

 • Doradztwo z zakresu BHP - polega na udzielaniu pracodawcom i pracownikom porad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a także pomocy w opracowywaniu i wdrażaniu polityki bezpieczeństwa w firmie. Doradztwo może dotyczyć również kwestii związanych z ochroną przeciwpożarową.

 • Audyt BHP - polega na ocenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie oraz identyfikacji potencjalnych zagrożeń i sposobów ich eliminacji.

 • Analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy - mają na celu dokładną analizę warunków panujących w miejscu pracy i identyfikację czynników ryzyka związanych z pracą.

 • Protokoły powypadkowe - dokumentacja dotycząca wypadków i incydentów w miejscu pracy, która umożliwia weryfikację przyczyn i okoliczności zdarzenia oraz zapobieganie podobnym sytuacjom w przyszłości.

 • Wykonywanie instrukcji BHP - tworzenie i dostosowywanie do specyfiki firmy instrukcji dotyczących bezpiecznej pracy oraz szkolenie pracowników w zakresie ich stosowania.

 • Oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich grup zawodowych - analiza ryzyka dla różnych stanowisk i grup zawodowych w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń i podjęcia działań zapobiegających.

 • Dodatkowe szkolenia tematyczne - szkolenia specjalistyczne z zakresu BHP i PPOŻ, np. szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, obsługi urządzeń czy szkolenia dla pracowników wykonywujących prace na wysokościach.

 • Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego - dokumentacja zawierająca informacje na temat zapobiegania pożarom oraz postępowania w przypadku wybuchu ognia.

 • Przegląd gaśnic - kontrola stanu gaśnic w miejscu pracy oraz ich sprawność, a także przeprowadzenie niezbędnych działań konserwacyjnych i naprawczych.

Szkolenia bhp, Szkolenie bhp, szkolenia wstępne bhp, szkolenia okresowe bhp, Usługi bhp, Firma bhp. Nadzór bhp nad przedsiębiorstwem. Audyty bhp, kontrole bhp. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.