Ramowy program szkolenia wstępnego.
Szkolenia wstępne bhp. Szkolenie wstępne bhp. Toruń

Ważne:

Zapewnienie szkolenia wstępnego pracownikom należy do obowiązków pracodawcy wynikających z Art.237(3)  Kodeksu Pracy.

 

Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.

Świadczymy usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonujemy szkolenia okresowe i wstępne bhp.

Dokumentacja:

Przeprowadzenie instruktażu ogólnego musi być udokumentowane na karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, której wzór określa rozporządzenie. Możesz pobrać kartę w wersji edytowalnej.

 

W dokumentacji musi znaleźć się również szczegółowy program instruktażu ogólnego.

 

Cele szkolenia wstępnego bhp:

Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z:

  • Podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy.

  • Regulaminem pracy lub układach zbiorowych pracy.

  • Przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy.

  • Zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w razie nagłych wypadków.

  • Zasadami ochrony przeciwpożarowej.

 

 

  Przykładowy ramowy program instruktażu ogólnego

Jak długo ważne jest szkolnie wstępne?

Szkolenia ważne są 12 miesięcy. Do upływu tego czasu należy wykonać szkolenie okresowe bhp.

 

Wyjątek stanowią osoby kierujące pracownikami do których należą m.in:  brygadziści, kierownicy, mistrzowie oraz pracodawcy. Osoby te muszą odbyć szkolenie okresowe nie później niż po 6 miesiącach od ukończenia szkolenia wstępnego.

Kiedy wykonujemy szkolnie wstępne bhp i ile trwa?

Szkolenie wstępne bhp przeprowadza się przed dopuszczaniem pracownika do pracy, lecz nie prędzej niż przed nawiązaniem stosunku pracy. Szkolnie odbywa się w czasie pracy oraz na koszt pracodawcy. Oznacza to, że czas szkolenia bhp podlega wliczeniu do czasu pracy pracownika z prawem do wynagrodzenia.

 

Czas trwania instruktażu ogólnego wynosi minimum 3 godziny lekcyjne. (3x45min a więc 2h i 15 min)

 

Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony.

 

Przykład:

 

Instruktaż stanowiskowy dla pracowników zatrudnionych na stanowisku robotniczym powinien trwać minimum 8 godzin lekcyjnych. (8x45min co daje 6 godzin zegarowych)

 

Instruktaż stanowiskowy dla pracowników administracyjno-biurowych wynosi minimum 2 godziny lekcyjne. (2x45min co daje 1h i 30 min)

Kto nie podlega szkoleniom wstępnym bhp?

Zwolnione z obowiązku szkolenia wstępnego są osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, które nie podlegają pod regulacje Kodeksu pracy.


Ze szkolenia wstępnego zwolnione są również osoby, którym 

bez przerwy czasowej zostaje przedłużona umowy o prace.
 

Przykład 1:

 

Pracownik posiadający umowę na czas określony do 31 marca. Kolejną umowę o pracę podpisuję 1 kwietnia na tym samym stanowisku i u tego samego pracodawcy. Taki pracownik jest zwolniony z obowiązku odbycia szkolenia wstępnego.


Przykład 2:
 

Pracownik posiadający umowę na czas określony do 31 marca. 1 kwietnia podpisuje kolejną umowę o prace na innym stanowisku i u tego samego pracodawcy. Musi odbyć jedynie instruktaż stanowiskowy.

 

Pracownik posiadający umowę na czas określony do 31 marca. 2 kwietnia podpisuje kolejną umowę o prace na tym samym stanowisku i u tego samego pracodawcy. Pracownik musi przejść szkolenie wstępne bhp, ponieważ została przerwana ciągłość stosunku pracy

Kogo obowiązują szkolenia wstępne bhp?

Instruktaż ogólny obowiązkowo odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy:

nowo zatrudnieni pracownicy,

studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką,

uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenia wstępne BHP

Szkolenie wstępne bhp składa się z:

Instruktażu ogólnego

Instruktażu stanowiskowego

Szkolenia BHP, Nadzór BHP i PPOŻ, usługi BHP
Szklenia bhp, szkolenie okresowe bhp, szklenia wstępne bhp. Usługi bhp Toruń
szkolenie bhp szkolenia okresowe bhp, usługi bhp i ppoż
Szkolenia bhp

Kontakt

+48 732 556 279 

bhpzdrowie87100@gmail.com

87-100 Toruń 

Polskiego Czerwonego Krzyża 3a

NIP: 9562376465