Szkolenia BHP, Nadzór BHP i PPOŻ, usługi BHP
Szklenia bhp, szkolenie okresowe bhp, szklenia wstępne bhp. Usługi bhp Toruń
szkolenie bhp szkolenia okresowe bhp, usługi bhp i ppoż
Szkolenia bhp

Kontakt

+48 732 556 279 

bhpzdrowie87100@gmail.com

87-100 Toruń 

Polskiego Czerwonego Krzyża 3a

NIP: 9562376465

Szkolenia wstępne bhp.

14 kwietnia 2024

Cel szkolenia wstępnego bhp:

 • Poznanie potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w środowisku pracy oraz sposobów ich zapobiegania.

 • Zrozumienie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy niezbędnych do wykonywania pracy w konkretnym zakładzie i na danym stanowisku, a także obowiązków i odpowiedzialności związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

 • Nabycie umiejętności pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych, reakcji w przypadku sytuacji awaryjnych oraz udzielania pomocy osobie poszkodowanej w wypadku.

 

Program szkolenia wstępnego bhp:

 • Pracodawca lub odpowiednia jednostka prowadząca szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy opracowuje programy szkolenia wstępnego dla różnych grup stanowisk. Programy te określają tematykę, formy przeprowadzenia oraz czas trwania szkolenia i są oparte na ramowych programach szkolenia.

 • Programy szkolenia są dostosowane do konkretnych rodzajów prac i warunków wykonywania zadań przez uczestników, aby zapewnić spełnienie wymagań bezpieczeństwa.

 • Pracodawcy są zobowiązani przechowywać programy szkolenia, które były wykorzystywane do aktualnych szkoleń pracowników.

 • Ramowe programy szkolenia są precyzyjnie określone w załączniku nr 1 do odpowiedniego rozporządzenia.

 

Forma szkolenia wstępnego bhp:

 • Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

 • szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej "instruktażem ogólnym"

 • szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej "instruktażem stanowiskowym"

 

Kto przeprowadza szkolenie wstępne bhp:

 

instruktażem ogólnym

instruktażem stanowiskowym

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Musi to być przełożony posiadający aktualne szkolenie okresowe dla pracowników kierujących pracownikami.

 

 

 

Kto musi przejść szkolenie wstępne z BHP?

Instruktaż ogólny z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowy dla:

 • Nowo zatrudnionych pracowników.

 • Studentów odbywających praktykę zawodową u pracodawcy.

 • Uczniów, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu.

 

Jednak istnieją wyjątki:

 • Pracownik nie musi uczestniczyć w szkoleniu BHP, jeśli spełnia wszystkie trzy warunki:

  Rozpoczyna pracę na tym samym stanowisku, na którym pracował wcześniej.

  Pracuje dla tego samego pracodawcy.

  Nowa umowa o pracę zostaje zawarta bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej.

 • Osoby zatrudnione na umowę zlecenie nie są zobowiązane do odbywania szkolenia wstępnego z BHP.

 

 

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed rozpoczęciem pracy na konkretnym stanowisku dla:

 • Pracowników zatrudnianych na stanowiskach robotniczych lub innych, gdzie występuje ryzyko narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

 • Pracowników przenoszonych na nowe stanowiska.

 • Uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz studentów praktykujących w firmie.

 

Ważne!

 • Jeśli pracownik wykonuje pracę na kilku stanowiskach, musi przejść instruktaż stanowiskowy dla każdego z nich.

 • W przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych na stanowisku pracy, wprowadzenia substancji szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, nowych narzędzi, maszyn lub urządzeń, konieczne jest przeprowadzenie ponownego szkolenia.

 

Kiedy odbywa się szkolenie wstępne z BHP?

 • Szkolenie wstępne powinno być przeprowadzone przed rozpoczęciem pracy w danym zakładzie, w pierwszym dniu pracy i w godzinach pracy.

 

Ile trwa szkolenie wstępne bhp:

instruktażem ogólnym

Instruktaż stanowiskowy

3 godziny lekcyjne

instruktażu pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

instruktażu pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych

8 godziny lekcyjne

2 godziny lekcyjne

 

Ukończenie szkolenia wstępnego bhp:

 • Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownik

 • Wzór karty szkolenia wstępnego jest określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860

 

Czy szkolenie wstępne może być w formie online?

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego niedopuszczalne jest organizowanie szkoleń wstępnych ogólnych (instruktażu ogólnego) w formie samokształcenia kierowanego. Natomiast, prowadzenie instruktażu ogólnego w formie wideokonferencji jest dopuszczalne również po odwołaniu tego stanu. Z kolei instruktaż stanowiskowy powinien być przeprowadzany w formie tradycyjnej. Wyjątek stanowią pracownicy świadczący pracę zdalną, którzy mogą odbyć w całości szkolenie wstępne w formie zdalnej. Art. 6731 § 2.

 

Podstawa prawna:

Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

 

Szkolenie wstępne bhp, Szkolenia wstępne bhp, Szkolenia bhp, Szkolenie bhp, Kto przeprowadza szkolenie wstępne bhp, Kto podlega szkoleniu wstępnemu bhp