Szkolenia BHP, Nadzór BHP i PPOŻ, usługi BHP
Szklenia bhp, szkolenie okresowe bhp, szklenia wstępne bhp. Usługi bhp Toruń
szkolenie bhp szkolenia okresowe bhp, usługi bhp i ppoż
Szkolenia bhp

Kontakt

+48 732 556 279 

bhpzdrowie87100@gmail.com

87-100 Toruń 

Polskiego Czerwonego Krzyża 3a

NIP: 9562376465

Szkolenia bhp

06 września 2023

Obowiązek zapewnienia szkolenia BHP jest bardzo istotny.

 

Pracodawca ma obowiązek zadbać o to, żeby każdy pracownik otrzymał odpowiednie szkolenie zgodnie z rodzajem pracy, jaką wykonuje. To oznacza, że pracownik musi być przeszkolony i dostarczone mu muszą być informacje oraz instrukcje dotyczące jego stanowiska pracy lub obowiązków związanych z pracą.

 

Jeśli pracownik pracuje na terenie firmy innego pracodawcy, to ten drugi pracodawca również musi zapewnić pracownikowi informacje na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia związanymi z pracą na tym terenie. Pracownik potwierdza otrzymanie tych informacji swoim podpisem.

 

 

 

Cel szkolenia BHP:

 

Szkolenie ma na celu zapewnić uczestnikom:

Zrozumienie, jakie czynniki w miejscu pracy mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz jak można im zapobiec.

 

Poznanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, które są niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku i zrozumienie swoich obowiązków w tej dziedzinie.

 

Nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych pracowników, umiejętność reagowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy osobie, która doznała wypadku.

 

W skrócie, pracodawcy muszą zapewnić, że pracownicy rozumieją ryzyko związane z pracą i wiedzą, jak unikać wypadków oraz jak postępować w razie sytuacji awaryjnych. To wszystko ma na celu zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy.

 

 

Szkolenie wstępne BHP to rodzaj edukacji, która ma na celu przygotować pracowników do bezpiecznej i odpowiedniej pracy. Oto, jak to działa:

 

Rodzaje szkoleń wstępnych:

  • Instruktaż ogólny: To podstawowe szkolenie, które obejmuje ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, zawarte w Kodeksie pracy, umowach zbiorowych lub regulaminach firmy. Nauczamy się również udzielania pierwszej pomocy w przypadku wypadku.

  • Instruktaż stanowiskowy: To bardziej szczegółowe szkolenie dostosowane do konkretnego stanowiska pracy. Uczymy się, jakie ryzyko zawodowe wiąże się z pracą na danym stanowisku, jakie środki ochrony stosować, i jak wykonywać pracę w bezpieczny sposób.

 

Cele tych szkoleń:

  • Instruktaż ogólny: Zapoznanie uczestników z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami obowiązującymi w danej firmie. Uczą się także, jak udzielać pierwszej pomocy w razie wypadku.

  • Instruktaż stanowiskowy: Uczestnicy dowiadują się, jakie czynniki występują na ich stanowiskach pracy i jakie ryzyko związane z nimi jest obecne. Nauka o środkach ochrony przed tymi ryzykami i bezpiecznym wykonywaniu pracy na danym stanowisku.

 

Kto przeprowadza te szkolenia:

 

  • Instruktaż ogólny: Przeprowadza go pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wyznaczona przez pracodawcę lub sam pracodawca, jeśli ma odpowiednie kwalifikacje.

 

  • Instruktaż stanowiskowy: Przeprowadza się przed rozpoczęciem pracy na konkretnym stanowisku. Osoba prowadząca instruktaż musi mieć odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Instruktaż kończy się sprawdzianem, aby upewnić się, że pracownik jest przygotowany do pracy na danym stanowisku.

 

Karta szkolenia wstępnego BHP:

Po ukończeniu tych szkoleń BHP, pracownik potwierdza swoją wiedzę i umiejętności, wpisując to na tzw. "kartę szkolenia wstępnego". Ta karta jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

To wszystko ma na celu zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz zminimalizować ryzyko wypadków na stanowisku pracy. Wzór karty szkolenia wstępnego jest określony w przepisach.

Szkolenia bhp Bydgoszcz, BHP Bydgoszcz, Usługi BHP Bydgoszcz, Szkolenia wstępne bhp Bydgoszcz, Szkolenia okresowe bhp Bydgoszcz.