Szkolenia BHP, Nadzór BHP i PPOŻ, usługi BHP
Szklenia bhp, szkolenie okresowe bhp, szklenia wstępne bhp. Usługi bhp Toruń
szkolenie bhp szkolenia okresowe bhp, usługi bhp i ppoż
Szkolenia bhp

Kontakt

+48 732 556 279 

bhpzdrowie87100@gmail.com

87-100 Toruń 

Polskiego Czerwonego Krzyża 3a

NIP: 9562376465

Obowiązki pracodawcy z zakresu bhp

02 kwietnia 2023

1. Obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

2. Obowiązek znajomości przepisów oraz zasad bhp.

3. Obowiązek organizowania bezpiecznych stanowisk pracy.

4. Obowiązek stosowania bezpiecznych maszyn i urządzeń oraz narzędzi.

5. Obowiązek zapewnienia, aby prace, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, były wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

6. Obowiązek zabezpieczania pracowników przed zagrożeniami i ich skutkami.

7. Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, a także studentom i uczniom odbywającym zajęcia (praktyki zawodowe) w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

8. Obowiązek zapewnienia koordynacji prac wykonywanych przez pracowników podległych różnym pracodawcom.

9. Obowiązek zapewnienia opieki zdrowotnej nad pracownikami.

10. Obowiązek wobec organów państwowego nadzoru nad warunkami pracy.

11. Obowiązek zapewnienia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenie pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, pozytywnie zaopiniowanych przez uprawnionych rzeczoznawców.

12. Obowiązki w razie zatrudnienia pracownika w warunkach narażenia na czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym albo na działanie szkodliwych czynników biologicznych.

13. Obowiązek ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym.

14. Obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

15. Obowiązek przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.

16. Obowiązek zapewnienia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiednich posiłków i napojów.

17. Obowiązki w razie zaistnienia wypadku przy pracy lub przypadku zachorowania na chorobę zawodową.

18. Obowiązek wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz zapewnienia środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

19. Obowiązek konsultacji z pracownikami działań w zakresie bhp.

20. Obowiązek zapewnienia oraz oznakowania dróg i przejść.

21. Obowiązek zapewnienia dostatecznej ilości wody do picia oraz do celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.

22. Obowiązek udostępnienia pracownikom instrukcji bhp.

23. Obowiązek dostosowania stanowisk i warunków pracy – do potrzeb i możliwości pracowników niepełnosprawnych.

24. Obowiązek zapewnienia ochrony pracowników przed nadmiernym hałasem.

25. Obowiązki pracodawcy w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyeliminowanie z procesów produkcyjnych czynników rakotwórczych, biologicznych o działaniu zakaźnym i innych, stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pracowników.

26. Obowiązek organizowania pracy w sposób zapewniający zmniejszenie jej uciążliwości lub szkodliwości.

27. Obowiązki pracodawcy w związku z prowadzeniem prac szczególnie niebezpiecznych.

28. Obowiązek zapewnienia oświetlenia elektrycznego.

29. Obowiązek zapewnienia ochrony przed porażeniem elektrycznym.

30. Obowiązek wyposażenia zakładu w urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu lub skażeniu.

31. Obowiązek zapewnienia dróg ewakuacyjnych.

32. Obowiązek zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą.

33. Obowiązek udostępnienia pracownikom, do stałego korzystania, aktualnych instrukcji bhp.

34. Obowiązek zapewnienia pracownikom sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy.

35. Obowiązek dostosowania stanowisk pracy oraz dojść do nich – do potrzeb i możliwości pracowników.

36.Obowiązek eliminowania potrzeby ręcznego przemieszczania ciężarów.

37.Obowiązek opracowania zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych.

38.Obowiązek zapewnienia pracownikom środków higieny osobistej.

Kultura BHP, Rola specjalisty bhp, Rola firmy bhp, Znaczenie kontroli bhp, Szkolenia bhp a wypadki przy pracy.