Szkolenia BHP, Nadzór BHP i PPOŻ, usługi BHP
Szklenia bhp, szkolenie okresowe bhp, szklenia wstępne bhp. Usługi bhp Toruń
szkolenie bhp szkolenia okresowe bhp, usługi bhp i ppoż
Szkolenia bhp

Kontakt

+48 732 556 279 

bhpzdrowie87100@gmail.com

87-100 Toruń 

Polskiego Czerwonego Krzyża 3a

NIP: 9562376465

Bhp przy pracy na wysokości

23 kwietnia 2023

Kiedy mówimy o pracy na wysokości, chodzi o każdą czynność wykonywaną na poziomie powyżej 1 metra względem posadzki, taką jak praca na rusztowaniach, konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach, drabinach lub innych podwyższeniach. Jednakże, ustawodawca wykluczył z tej definicji kilka sytuacji, takich jak praca na powierzchni osłoniętej ze wszystkich stron pełnymi ścianami lub oszklonymi ścianami na wysokość 1,5 metra i wyżej oraz praca na powierzchni wyposażonej w stabilne konstrukcje lub urządzenia, które skutecznie chronią pracownika przed wypadnięciem.

W skrócie, praca na wysokości występuje, gdy pracownik wykonuje czynność na powierzchni znajdującej się powyżej 1 metra względem posadzki, która nie jest osłonięta ani niezabezpieczona stałymi konstrukcjami, które zapobiegają wypadnięciu i upadkowi z wysokości. Jeśli jednak miejsce pracy jest zabezpieczone w jeden z opisanych powyżej sposobów, to nie jest to praca na wysokości.

 

Aby zapewnić bezpieczeństwo na powierzchniach pracy oraz na przejściach znajdujących się powyżej 1 metra względem posadzki lub ziemi, wymagane jest zastosowanie specjalnych balustrad. Konstrukcja takiej balustrady musi spełniać określone wymagania, w tym mieć poręcze ochronne umieszczone na wysokości 1,1 metra względem podłoża, krawężniki o wysokości 15 centymetrów względem podłoża oraz elementy zapobiegające wypadnięciu pracownika, umieszczone między poręczą a krawężnikiem.

 

Ze względu na szczególnie niebezpieczny charakter pracy na wysokości, jej organizacja podlega określonym zasadom, które zostały określone w przepisach. Wśród tych zasad znajduje się wyznaczenie osób, które będą bezpośrednio nadzorować prace na wysokości, zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających oraz zapewnienie pracownikom instruktażu dotyczącego konkretnych wymagań.

Ważne jest, aby nadzór nad pracami na wysokości był bezpośredni i ciągły, co oznacza, że osoba nadzorująca musi stale monitorować prace i w przypadku konieczności natychmiast reagować. W przypadku konieczności opuszczenia miejsca pracy przez osobę nadzorującą, prace na wysokości powinny być wstrzymane. Osobą najlepiej nadającą się do pełnienia roli nadzorującej jest zazwyczaj lider, brygadzista lub osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 

Środki zapewniające bezpieczeństwo pracy na wysokości mogą przyjmować różne formy, w tym organizacyjne lub techniczne. Przykłady takich środków to:

  • asekuracja przez innego pracownika,

  • bariery lub osłony,

  • zastosowanie odpowiedniego sprzętu, który chroni przed upadkiem z wysokości,

  • oznakowanie oraz zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone są prace.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, przed rozpoczęciem wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, w tym prac na wysokości, wymagany jest instruktaż. Instruktaż ten musi zawierać imienny podział pracy oraz precyzyjną kolejność wykonywania zadań wraz z określeniem wymagań BHP przy poszczególnych czynnościach. Osoba udzielająca instruktażu powinna również przypisać poszczególne zadania do konkretnych pracowników. Warto zaznaczyć, że instruktaż ten musi zostać udokumentowany i podpisany, a jego forma może być ustalona wewnątrzzakładowo, nie ma konieczności prowadzenia go na karcie szkolenia wstępnego.

 

Osoby, które będą pracować na wysokości, muszą spełniać określone wymagania, które powinny zostać ustalone wewnętrznie w zakładzie pracy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy należy założyć, że powinny to być osoby, które:

• są pełnoletnie,

• posiadają ważne orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,

• przeszły szkolenie BHP, które powinno być aktualizowane co najmniej raz w roku zgodnie z wymogami prawa dla prac szczególnie niebezpiecznych,

• zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego związanego z pracami na wysokości,

• zostali poinstruowani w zakresie wewnątrzzakładowych procedur i/lub instrukcji dotyczących prac na wysokości,

• są wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną oraz inne niezbędne środki ochrony indywidualnej, a także zostali przeszkoleni w zakresie ich prawidłowego stosowania.

 

Podczas wykonywania prac na wysokości konieczne jest stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, w tym przede wszystkim hełmu ochronnego. Wymóg ten dotyczy prac budowlanych, w szczególności wykonywanych na rusztowaniach lub w ich pobliżu, podczas wznoszenia i demontażu szalunków, a także przy rozbiórce obiektów budowlanych. Hełm ochronny należy również nosić podczas prac montażowych i instalacyjnych oraz podczas pracy na mostach, konstrukcjach stalowych, masztach, wieżach, a także na innych stalowych konstrukcjach hydraulicznych.

 

Szkolenia bhp, Szkolenia okresowe bhp, Szkolenie wstępne bhp, Szkolenia dla pracowników, Szkolenia dla pracodawców, Szkolenia bhp dla kierowników, szkolenie bhp dla pracowników robotniczych.